Ilość wejść na stronę:

239684
DzisiajDzisiaj56
Wczoraj:Wczoraj:73
Wszystkie:Wszystkie:239684
Twój numer IP:54.226.91.5
Zalogowani: 0
Goście: 1

Translator

Polish English French German Russian Spanish

Usługi BHP

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny)

Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu Pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaznajomienie pracownika z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy następuje w ramach szkolenia wstępnego ogólnego tzw. „instruktażu ogólnego”. Szkolenie to powinno zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w regulaminach pracy (o ile u danego pracodawcy taki regulamin istnieje) oraz z zasadami ogólnymi udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu (§ 10 ust. 2 rozporządzenia). Ramowy program instruktażu ogólnego zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania tego rodzaju szkolenia powinien wynosić minimum 3 godziny lekcyjne (każda po 45 minut).

Odbycie przez pracownika szkolenia ogólnego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, miejsce i datę odbycia szkolenia, podpis pracownika. Co do samej treści to oświadczenie może mieć następujące brzmienie:

„Oświadczam, że przed podjęciem pracy na stanowisku (rodzaj stanowiska) w zakładzie pracy zostałem(am) przeszkolony(a) przez pracodawcę w zakresie przepisów zasad bhp, obowiązującymi w zakładzie pracy. Ponadto zostałem(am) przeszkolony(a) w zakresie zagrożeń występujących na stanowisku pracy, sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku”.

Obok takiego oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i złożenie do akt osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Wzór takiej karty jest zamieszczony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy. „Bezpośrednio” oznacza, że praca u nowego pracodawcy ma być podjęta natychmiast, zaraz z dnia na dzień. Bezpiecznej jednak zawsze takie szkolenie przeprowadzić, nie narażając się na ewentualne kary za niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy.

Szczególnie ważne dla pracodawców jest to, że szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. W związku z tym pracownik nie ma obowiązków uczestniczyć w szkoleniach zorganizowanych poza normalnymi godzinami pracy. Jeżeli natomiast pracownik będzie w szkoleniu uczestniczył poza normalnymi godzinami pracy, należy to potraktować jako pracę w godzinach nadliczbowych.

UWAGA:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004 Nr 180, poz. 1860) szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

opracowano na podstawie:  http://www.podatki.biz/artykuly/10_60.htm